"Бракът е доброволен съюз между мъж и жена."

Когато дойде моментът да встъпим в брак, последното нещо, за което мислим е, че това е процедура строго регламентирана от закона. Ето как.

На първо място, в Конституцията. Тя дава определението за граждански брак: "Бракът е доброволен съюз между мъж и жена."

От там и единствено възможни са браковете между лица от различен пол. Надали общественото мнение скоро ще допусне промяна на това положение.

В Конституцията също е записано, че единствено законен е гражданският брак. Църковният брак е по желание и няма правно действие. Тези разпоредби съществуват и в Семейния кодекс (СК) Доскоро в Наказателния кодекс съществуваше наказание за сввещеник, извършил религиозния ритуал, без страните да са сключили граждански брак. Сега текстът е отменен, но въпреки всичко храмовете изикват удостоверение за граждански брак за да извършат ритуала, защото в Семейния кодекс и Конституцията е записано, че религиозен обред може да се извърши само след сключването на граждански брак.

И така, стигаме до процедурата по сключване на брак, уредена в СК. Там са описани документите, които желаещите да сключат брак трябва да представят.

На първо място е необходимо да се подаде заявление в общината /за по-големите градове – обредните домове/. Също така двамата подписват декларации, че не съществуват пречките за сключване на брак, установени в СК.

Тези пречки са следните:

Непълнолетие (т.е. единият или двамата от желаещите да сключат брак да не е навършил 18 години). Разбира се, има и изключения за лица, навършили 16 години, с разрешение на председателят на Районния съд по местожителство на лицето, ако важни причини налагат това. Практиката е наложила общо – взето една такава важна причина, и това е бременността. Ако и двамата встъпващи в брак са непълнолетни, и са от различни райони, те могат да изберат към кой Районен съд да се обърнат за получаване на разрешение.

Процедурата пред съда е следната: подава се молба лично от непълнолетния /или от двамата/. Съдът изслушва молителя и неговите родители. Мнението на родителите може да бъде представено писмено, с нотариална заверка на подписа, но желаещият да сключи брак трябва да се яви лично. След това съдът взема решение, с което разрешава или не разрешава сключването на брака. Следва да подчертая, че мнението на родителите е по-скоро информативно, защото, например, при наличие на бременност, ако бъдещата майка желае да сключи брак с бащата на детето и да роди, а родителите й не са съгласни по причини от типа „малка е”, „той не е подходящ за нея” и др.под., решението ще бъде в полза на брака.

Така, двамата желаещи да встъпят в брак са пълнолетни, или разрешението на съда е получено, подали са заявлението и продължаваме нататък.

Други възможни пречки за сключване на брак.
Не може да встъпи в брак лице, което е свързано с друг брак. Такъв брак е унищожаем – може да бъде унищожен от съда по иска на всеки от съпрузите, прокурора или съпругът от първия брак. Предвидено е и наказание в Наказателния кодекс за бигамия : Ако първият брак бъде прекратен, вторият се санира, т.е. заздравява се. Не, че не може да бъде прекратен, но това следва да стане с развод.

По – нататък не може да сключи брак лице, което е поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето му под запрещение.

Следваща евентуална пречка е някой от желаещите да сключат брак да страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или другия съпруг.

Може лицето да страда от болест, представляваща опасност само за другия съпруг. В случая брак е възможен, ако другият съпруг знае за болестта и е съгласен.

Тези болести са нормативно уредени. Това е причината да се изисква медицинско удостоверение. Ето Ви една причина да се замислите дали прегледите да са про форма, когато дойде този момент.

Тук е мястото да отбележа, че съвременните специалисти по семейно право в България, като проф. Цанка Цанкова поддържат мнението, че СПИН е от категорията болести, опасни само за другия съпруг, тъй като е доказано, че се предава от серопозитивна майка на детето в 3 % от случаите, а от серопозитивен баща процентът е дори по-малък.

Последната пречка за сключване на брак е родството.
Не могат да сключват брак помежду си роднини по права линия (родители, деца, внуци и т.н.), братя и сестри, техните деца и други роднини по съребрена линия до четвърта степен включително. Братята и сестрите са роднини по съребрена линия от втора степен, първите братовчеди са роднини по съребрена линия от четвърта степен, лелите и чичовците са от трета. Не могат да сключват помежду си брак и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия и на братя и сестри.

Разбира се към тези декларации се прилагат съответни документи, с които максимално се ограничава възможността да бъде сключен унищожаем брак.

Стигнахме до самото сключване на брака. СК постановява, че само гражданския брак, сключен във формата, предписана от него, поражда последиците, които законите свързват с брака.

Бракът се сключва публично и тържествено в общината (както всички знаят, обикновено има специална обредна зала за това.). Когато някой от встъпващите в брак поради уважителни причини не може да се яви в общината, по преценка на длъжностното лица по гражданското състояние бракът може да бъде сключен и на друго място.

По закон бракът се сключва не по-рано от 30 дни от заявяването в общината, а с разрешението на длъжностното лице по гражданското състояние, ако важни причини налагат това – и по – рано. Това изискване вече не се спазва, срокът е чувствително намален (на около 1 седмица).

Длъжностното лице по гражданското състояние проверява самоличността и възрастта на страните, представените декларации и медицински свидетелства. Това, разбира се, се извършва предварително.

Официалната част, която е общоизвестна, е когато длъжностното лице запитва страните да ли са съгласни да встъпят в брак един с друг и след утвърдителен отговор съставя акт за сключване на брак, който се подписва от страните, от двама свидетели и от него. Разбира се, на официалната церемония актът вече е съставен и единствено се подписва.

Предварително се заявява и дали ще има промяна на името на някой от съпрузите – допустимо е и за двамата, в СК е записано „всеки от съпрузите завява дали запазва или ....”, но практиката е наложила да се промяна единствено името на жената – като вземе фамилното име на съпруга си, добави фамилното име към своето фамилно име, или вземе или добави фамилното име, с което съпругът е известен в обществото. Последният вариант се отнася за публични личности, които са се наложили в обществото с да речем бащиното си име, или имат официален псевдоним.

Законът изисква съгласието за сключване на брак да е дадено лично и едновременно пред длъжностното лице. В други правни системи е допустимо да се сключи брак чрез пълномощник, но у нас това е немислимо.

Бракът се счита за сключен с подписването на акта от встъпващите в брак и от длъжностното лице по гражданското състояние. Обърнете внимание, че свидетелите не са задължителни, както и, че неподписване от от налични свидетели не прави бракът нищожен.

Това, което младоженците получават като документ е удостоверение за сключен граждански брак, което не се подписва от тях. Актът за граждански брак се завежда в специална книга в нарочен регистър и е със съвсем различно съдържание от удостоверението, съгласно чл. 53 от Закона за гражданската регистрация:

„Актът за сключване на граждански брак съдържа:

   1. място на съставяне на акта - област, община, населено място/район;
   2. номер на акта и дата на съставяне;
   3. номер на оригиналното удостоверение;
   4. дата - ден, месец, година, и място на сключване на брака - област, община, населено място или държава, ако не е сключен в Република България;
   5. данни за сключващите брак - имена преди брака, дата и място на раждане, възраст, ЕГН (личен номер на чужденец - ЛНЧ), гражданство, семейно положение преди брака, фамилия след сключване на брака, постоянен адрес, данни за документите за самоличност, и подписите им;
   6. данни за свидетелите - имена, ЕГН (личен номер на чужденец - ЛНЧ), и подписите им;
   7. длъжностно лице - имена, ЕГН (личен номер на чужденец - ЛНЧ) и подпис;
   8. други документи, представени за съставяне на акта;
   9. бележки.”

А сега за нищожността на брака. Липсата на някой от изброените реквизити , с изключение на свидетелите, прави бракът нищожен (т.е. въобще липсва такъв). Няма начин да се санира – изходът е отново да се сключи нов брак.

Ще Ви припомня много нашумелият през 1999 г. случай, при който се оказа, че над 1000 двойки са сключили брак пред мнимо длъжностно лице по гражданското състояние. По закон това е кметът на общината или кметството или надлежно упълномощено лице. В онзи случай такова упълномощаване липсваше и браковете се явяваха нищожни. Поради големият брой сключени пред това лице „бракове”, много двойки от които вече живеещи от години с убеждението, че са законни съпрузи, се стигна до приемането на нарочен закон с един единствен член, гласящ: „Гражданските бракове, сключени до влизането на този закон в сила при спазване на всички изисквания по глава втора от Семейния кодекс пред лице, което е действало публично като длъжностно лице по гражданското състояние, без да е имало законно това качество, пораждат всички правни последици по редовно сключени бракове от деня на сключването им.”

В заключение, ще обърна внимание на един въпрос, който ми е задаван многократно: в колко дневен срок бракът може да се анулира без съд? Няма такова нещо.

Бракове се анулират в някои американски щати като например Невада, където е прочутия развъдник на бързи и необмислени бракове Лас Вегас. В България подобно положение няма. Веднъж подписан от съпрузите и от длъжностното лице от гражданското състояние акт за граждански брак, дори и да има причина за унищожаването му (не нищожност, за възможни причини за унищожаване споменах при пречките за сключване на брак), или 1 час след това съпрузите да решат, че не желаят този брак, изходът е през съда –с иск за унищожаване на брака или за развод.